Blog Image

EU & WBs / Albania Energy Regulatory Updates

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

Acerc is a think tank centre with a focus on the Albania energy market and its integration in Regional & IEM. The Acerc mission based on the in-depth knowledge of EU and Regional Energy Law and Policy and strives to provide aqualified contribution to the promotion of the liberalization and effective integration as well as efficient use of energy resources.

Acerc main activities consists in build-up collaborationand support to market players in the market researches such as the release of reports, articles and periodicals. Activity accompanied with the offering of the support in capacity building through national and regional seminars, trainings and conferences. Initiatives aims to enable in advocating in the energy sector promoting a forum called in Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

The approval of the passing of Mr. Ramadani (ERE), nearby the private company “Ashta Energy”

AER Notice August 2013 Posted on Thu, August 29, 2013 20:40:50

29/08
Miratimit paraprak i kalimit te z. Sokol Ramadani, pranë kompanisë “Energji
Ashta”
, by KM,
28 August 2013

V E N
D I M

PËR

DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR LEJIMIN E
PUNËSIMIT, PAS LIRIMIT NGA DETYARA, TË NJË ANËTARI TË BORDIT TË KOMISIONERËVE
TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të
nenit 6, të ligjit nr.9072, datë 22.5.2003, “Për sektorin e energjisë
elektrike”, të ndryshuar, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i
Ministrave

V E N D O S I:

1. Dhënien e miratimit paraprak
për lejimin e z. Sokol Ramadani, kryetar i Bordit të Komisionerëve të Entit
Rregullator të Energjisë (ERE), që, pas lirimit nga detyra, të punësohet në
funksione tekniko-menaxhuese pranë kompanisë “Energji Ashta”, sh.a., Tiranë,
Shqipëri.

2. Ngarkohet Enti Rregullator
i Energjisë (ERE) për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I

SALI BERISHAValue Added Tax relevant upcoming in energy sector

AER Notice August 2013 Posted on Sun, August 11, 2013 21:49:34

11/08 – The
draft law “On Value Added Tax”, proposed in the context of
approximation of legislation with the Acquis
Communautaire
(source in
Alb.: Projekt-Ligji
“Per Tatimin mbi Vleren e Shtuar”, propozuar ne kuader te perafrimit te
legjislacionit vendas me Acquis Communitaire
) by MF, 10 August
2013Exceeded effects until December 31, 2013 for the Decision no. 93, dated 07.16.2012

AER Notice August 2013 Posted on Thu, August 08, 2013 12:42:51

08/08 – ERE decision
no. 71, dated 07.07.2013 for approval of a change in the rules of the Albanian
Electricity Market (source in Alb.: Vendim i ERE nr. 71, datë 7.7.2013 Për miratimin e
një ndryshimi në Rregullat e Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike).

VENDIM
Nr. 71, datë 7.7.2013

PËR
MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLAT E TREGUT SHQIPTAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE


mbështetje të neneve 9 dhe 54 të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003 “Për sektorin
e energjisë elektrike”, të ndryshuar, nenit 26 të “Rregullave të praktikës dhe
procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s
nr. 21, datë 18.3.2009, të ndryshuar, Bordi i Komisionerëve të Entit
Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 11.7.2013,

VENDOSI:

1.
Pika 1 e vendimit nr. 58, datë 29.5.2013 të Bordit të Komisionerëve të ERE-s,
ndryshohet si më poshtë: “- Vendimi nr. 93, datë 16.7.2012 do t’i shtrijë
efektet deri më 31 dhjetor 2013.”

2.
Ngarkohet Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë
subjektet e interesuara për vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s.

3.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI

Sokol RamadaniAuctions for bonds with five years fixed and variable coupon in the Bank of Albania

AER Notice August 2013 Posted on Wed, August 07, 2013 22:57:26

04/08 – Ministry of Finance announces that on Tuesday, dated 06.08.2013 will be held Auctions bonds with five years fixed and variable coupon in the Bank of Albania