TAP Awards Onshore Construction Contracts for Albanian and Greek Pipeline Sections, MEDIA RELEASE 04.03.2016

Baar, Switzerland. The Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) has awarded the contracts for the engineering, procurement and construction (EPC) of approximately 760km of cross-country onshore pipeline – 48 inches (1.2m) in diameter – in Greece and Albania. TAP’s construction is split into five lots (or sections) – three lots in Greece and two lots in Albania. The joint venture comprised […]

ERE announces rules for energy meter, Monitor Magazine, 19/02/2016 (text Albanian)

ERE shpall rregulloren për matësit e energjisë, Revista Monitor, 19.02.2016 Enti Rregullator i energjisë ka nxjerrë për konsultim kontratën “tip” për verifikimin e matësve të energjisë. Sipas rregullave të reja verifikimi periodik i matëseve elektrik do të kryhet nga subjekte të pavarura të autorizuara nga DPM dhe/ose të akredituara. Matësat elektrik do të testohen në kushte laboratori por edhe në […]

Albania: Program of transparency to the Energy Regulatory Authority, by Dr Lorenc Gordani, 01 March 2016 (article in Albanian)

Programi i transparencës i Entit Rregullator te Energjisë, Dr Lorenc Gordani, 01 Mars 2015 Ne përputhje me Nenin 7 te ligjit nr. 119/2014 “Për te drejten per informim” eshte pergatitur programi i transparences per Entin Rregullator te Energjise. Ky program percakton kornizen ligjore te veprimtarisë se autoritetit ne kuadër te ligjit nr. 119/2014 “Per te drejten e informimit”. Ky program […]