Albania: Program of transparency to the Energy Regulatory Authority, by Dr Lorenc Gordani, 01 March 2016 (article in Albanian)

Programi i transparencës i Entit Rregullator te Energjisë, Dr Lorenc Gordani, 01 Mars 2015 Ne përputhje me Nenin 7 te ligjit nr. 119/2014 “Për te drejten per informim” eshte pergatitur programi i transparences per Entin Rregullator te Energjise. Ky program percakton kornizen ligjore te veprimtarisë se autoritetit ne kuadër te ligjit nr. 119/2014 “Per te drejten e informimit”. Ky program […]