ERE announces rules for energy meter, Monitor Magazine, 19/02/2016 (text Albanian)

ERE shpall rregulloren për matësit e energjisë, Revista Monitor, 19.02.2016 Enti Rregullator i energjisë ka nxjerrë për konsultim kontratën “tip” për verifikimin e matësve të energjisë. Sipas rregullave të reja verifikimi periodik i matëseve elektrik do të kryhet nga subjekte të pavarura të autorizuara nga DPM dhe/ose të akredituara. Matësat elektrik do të testohen në kushte laboratori por edhe në […]

Albania: Program of transparency to the Energy Regulatory Authority, by Dr Lorenc Gordani, 01 March 2016 (article in Albanian)

Programi i transparencës i Entit Rregullator te Energjisë, Dr Lorenc Gordani, 01 Mars 2015 Ne përputhje me Nenin 7 te ligjit nr. 119/2014 “Për te drejten per informim” eshte pergatitur programi i transparences per Entin Rregullator te Energjise. Ky program percakton kornizen ligjore te veprimtarisë se autoritetit ne kuadër te ligjit nr. 119/2014 “Per te drejten e informimit”. Ky program […]

La bourse nordique d’énergie susceptible d’accoître les transactions au comptant en Europe 22/02/2016

La bourse nordique d’énergie Nord Pool est susceptible d’accroître les transactions au comptant d’électricité en Allemagne, en France et en Belgique l’année prochaine, pour rivaliser avec le français-allemand EPEX Spot, comme l’a déclaré son directeur général. Ce serait une étape importante pour la bourse basé à Oslo, qui a lancé le commerce au comptant d’électricité dans les pays nordiques il […]