Blog Image

EU & WBs / Albania Energy Regulatory Updates

Presentation of Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC

Acerc is a think tank centre with a focus on the Albania energy market and its integration in Regional & IEM. The Acerc mission based on the in-depth knowledge of EU and Regional Energy Law and Policy and strives to provide aqualified contribution to the promotion of the liberalization and effective integration as well as efficient use of energy resources.

Acerc main activities consists in build-up collaborationand support to market players in the market researches such as the release of reports, articles and periodicals. Activity accompanied with the offering of the support in capacity building through national and regional seminars, trainings and conferences. Initiatives aims to enable in advocating in the energy sector promoting a forum called in Albanian School of Regulation.

For more visit us at the Official Website of Acerc | Albanian Energy Market - AEM Group in LinkedIn

ECS opens public consultation on potential priority infrastructure projects in line with TEN–E Regulation, 02 May 2016

AER Notice 2016 Posted on Mon, May 02, 2016 20:40:19

Today marks the beginning of a public consultation on the selection of priority infrastructure projects in line with EU Regulation 347/2103, as adapted for the Energy Community. In October 2015, the Ministerial Council of the Energy Community adopted the Decision D/2015/09/MC-EnC on the implementation of Regulation (EU) 347/2013 on the Guidelines for Trans-European Energy Infrastructure (the TEN–E Regulation).

The objective of the public consultation is to seek views on the projects that have been submitted in an open call by project promoters as potential priority infrastructure projects in line with the TEN-E Regulation. The list is purely indicative as no assessment has been done on any of the projects

with respect to whether or not they meet the selection criteria.

Stakeholders are invited to give their views on the submitted projects and suggest projects to be added to or removed from the list. The input from this consultation will feed into the evaluation process. The consultation period runs from 2 May to 2 June 2016. All contributions must be submitted via the on-line questionnaire before this deadline.

Particularly public authorities, Contracting Parties’ authorities, private organisations, industry associations, SMEs, citizens, consumer organisations, trade unions, NGOs, environmental organisations, consultancies, workers’ and employers’ federations, international financial institutions and other relevant stakeholders are encouraged to take part.

In addition to the public consultation, project promoters are invited to submit additional/new proposals between 2 May and 2 June 2016, following the same rules and criteria as for the initial call. Only proposals submitted on-line will be accepted.Albania: Determination of public authority representing the state as the owner of shares of electricity sector, Area, 30.04.2016

AER Notice 2016 Posted on Sat, April 30, 2016 19:13:59

V E N D
I M

PËR

PËRCAKTIMIN
E AUTORITETIT PUBLIK QË PËRFAQËSON SHTETIN SI PRONAR TË AKSIONEVE TË SHOQËRIVE
TË SEKTORIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE


mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 48, pika 2, e 53, pika 3, të
ligjit nr.43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, dhe të nenit 4, të
ligjit nr.7926, datë 20.4.1995, “Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në
shoqëri tregtare”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Energjisë dhe
Industrisë, Këshilli i Ministrave

V E N D
O S I:

1.
Autoriteti publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive
Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, sh.a., dhe Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike, sh.a., është Ministria e Energjisë dhe Industrisë.

2.
Autoriteti publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të Operatorit
të Sistemit të Transmetimit, sh.a., (OST), është Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

3.
Ministri i Energjisë dhe Industrisë dhe ministri i Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes emërojnë anëtarët e këshillave mbikëqyrës
të shoqërive të përcaktuara në pikat 1 dhe 2, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga
hyrja në fuqi e këtij vendimi, duke zbatuar kufizimet e përcaktuara në ligjin
nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”.

4. Me
hyrjen në fuqi të këtij vendimi, OST-ja aplikon menjëherë pranë Entit
Rregullator të Energjisë, për certifikim, sipas procedurës së përcaktuar në
nenin 58, të ligjit nr.43/2015.

5.
Ministria e Energjisë dhe Industrisë ushtron të drejtat mbi OST-në, në
përputhje me parashikimet e ligjit nr.43/2015, “Për sektorin e energjisë
elektrike”, dhe fushën e tij të përgjegjësisë shtetërore.

6.
Ngarkohen Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes,
Ministria e Energjisë dhe Industrisë, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare,
Operatori i Sistemit të Transmetimit, sh.a., dhe Operatori i Shpërndarjes së
Energjisë Elektrike, sh.a., për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.Sqarim i Entit Rregullator te Energjise per opinionin publik, Tiranë, më 28.04.2016

AER Notice 2016 Posted on Thu, April 28, 2016 22:29:46

Deklarate
per shtyp

Duke
marrë shkas nga raportimet e ditëve të fundit në media lidhur me përmbajtjen e Raportit
Vjetor të vitit 2015, Enti Rregullator i Energjisë sqaron opinionin publik sa
vijon:

Bazuar
në vendimmarrjen e Bordit të ERE, datë 26.12.2014, çmimi për konsumatorët
familjarë u unifikua në 9.5 lekë/kWh, nga ai me dy fasha përkatësisht 7.7 lekë/kWh
dhe 13.5 lekë/kWh që ishte.


analizë të të dhënave të raportimeve të OSHEE
sh.a, OST sh.a dhe KESH sh.a mbi çmimin
mesatar të shitjes së energjise elektrike për vitit 2015 rezulton se:

Çmimi mesatar i realizuar për konsumatorët familjarë në
vitin 2015 rezulton të jetë 9.52 Lekë/kWh. Nëse
struktura e çmimeve të konsumatorit familjar për vitin 2014 do të zbatohej për
peshat specifike të sasisë së konsumuar gjatë vitit 2015, çmimi mesatar që do të
paguanin familjet do të ishte 11.06 Lekë/kWh. Shifer kjo, dukshëm më e lartë
edhe se ajo e realizuar në vitin 2015 prej 9.52 Lekë/kWh.

Ne
argumentim te ketij konkluzioni sqarojme se:

· Sasia e konsumuar në sistemin elektroenergjitik
shqiptar në 2015 është 6.77% më e ulët se sasia e konsumuar në raport me vitin
2014.
Evidentimi i konsumatorëve që
merrnin energjinë në mënyrë të paligjshme (konsumonin pa limit) dhe faturimi
korrekt për këtë kategori, solli ndër të tjera edhe zvogëlimin e konsumit të
energjisë elektrike në total.

·
Humbjet e vitit 2015 janë 31.34% në raport me humbjet
e vitit 2014 prej 37.81%, të cilat tregojnë një ulje të ndjeshme prej 6.47 pike
perqindje.
Kjo diferencë në uljen e
humbjeve të energjisë elektrike i korrespondon një sasie në total prej 587 GWh.

·
Duke parë strukturën
e konsumit të energjisë elektrike nga konsumatorët familjarë në vitin 2015, vihet re një ulje e ndjeshme e sasisë se
konsumit të energjisë elektrike për nivelin deri në 300 kWh nga konsumamatoret
familjarë.
Për vitin 2015, krahasuar me vitin 2014, kjo sasi është ulur me 37.7
pikë përqindje (nga 79.7% në 42%).

Këto
tregues faktojnë rritjen e performancës së Operatorit të Shpërndarjes dhe Sektorit
Elektroenergjitik në tërësi për vitin 2015.

Çdo
interpretim i ndryshëm i këtyre të dhënave përbën një qendrim të pargumentuar e joprofesional.

Lidhur me Raportin e Vitit
2015, Enti Rregullator i Energjisë do të japë shpjegime të plota gjatë
raportimit përpara Komisionit përkatës të Kuvendit të Shqipërisë.Western Balkans 6 TSOs, regulators and energy ministers agree on day-ahead market integration and cross-border balancing targets, 27 Apr 2016

AER Notice 2016 Posted on Wed, April 27, 2016 18:03:52

Today representatives of transmission system operators, national regulatory authorities, and ministries of energy and power exchanges of the Western Balkans 6 countries1 committed to implementing a memorandum of understanding (MoU) setting out general principles of cooperation as well as concrete actions to develop the regional electricity market. The memorandum of understanding was signed at the premises of the Energy Community Secretariat in Vienna.

The MoU’s signatories agreed to implement: day-ahead market integration between the six countries of the WB6 region with the aim of achieving market coupling of national organised day-ahead markets with at least one neighbouring WB6 or EU country by July 2018 and cross-border balancing cooperation between the WB6 countries by December 2018.

The MoU also commits its signatories to follow up with legally binding agreements between the concerned parties. It will facilitate the implementation of the regional electricity market objectives agreed upon by the Energy Ministers in August 2015 and will improve the coordination between Western Balkans 6 in order to create a competitive, efficient and integrated European energy market.

Director of the Energy Community Secretariat, Mr Janez Kopač, said: “The creation of a regional electricity market in the Western Balkans requires active engagement and dedication of all key energy sector players. In terms of having all the necessary preconditions in place for a regional electricity market, we are not there yet as our WB6 monitoring work has shown. However, today’s memorandum of understanding certainly brings us closer to reaching the WB6 commitments agreed at the Western Balkans 6 Summit in Vienna last year. I am thrilled that we were able to bring together all the direct stakeholders – TSOs, regulators, energy ministries and power exchanges – of all six Western Balkan countries under one umbrella agreement.”

Integrating power markets in the region and with the rest of Europe is an important step in delivering more social and economic welfare to all customers”, commented Konstantin Staschus, ENTSO-E Secretary-General. “Transmission system operators will continue working hard towards the goal of creating a regional electricity market in the Western Balkans in a consistent and coordinated manner with the work already undertaken within the European Union, and of integrating it with the overall European Internal Electricity Market. As in many other processes, TSOs support policy-makers and regulators, and in this instance of the Energy Community, in building ‘power bridges’ between countries”.

The signature of the Memorandum of Understanding by Kosovo* representatives is pending the entry into force of the Connection Agreement between KOSTT and the relevant ENTSO-E members.

This MoU is open for signature by additional WB6 and EU neighbouring stakeholders which are willing and expected to assume a role in the market integration projects.

The Memorandum of Understanding was signed on 27 April by:

For the WB6 Transmission System Operators (TSOs): Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST), Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH), Transmission System Operator of Macedonia – Joint Stock Company for Electricity Transmission and Power System Control of Macedonia (AD MEPSO), Electric Transmission System of Montenegro (Crnogorski Elektroprenosni Sistem AD – CGES), JP Elektromreža Srbije (EMS),
For the WB6 National Regulatory Authorities (NRAs): Albanian Energy Regulatory Authority (ERE), State Electricity Regulatory Commission (DERK), Energy Regulatory Commission (ERC), Energy Regulatory Agency (REGAGEN), Energy Agency of the Republic of Serbia (AERS)
For the Power Exchanges (PX) and parties expected to assume responsibilities for market organisation: SEEPEX a.d. Beograd (SEEPEX), COTEE Montenegro
For the WB6 Ministries: Ministry of Energy and Industry of Albania, Ministry of Economy of Macedonia, Ministry of Economy of Montenegro, Ministry of Mining and Energy of Serbia

1 Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and SerbiaECRB publishes energy market monitoring report of gas transmission system operators, 22 Apr 2016

AER Notice 2016 Posted on Sat, April 23, 2016 16:51:42

The Energy
Community Regulatory Board (ECRB) has published its Market Monitoring Report on
gas and electricity wholesale and retail markets covering the Energy Community
Contracting Parties and Georgia in 2014. This is the first report of its kind,
mirroring the Annual Market Monitoring Report of the Agency for Cooperation of
Energy Regulators (ACER). The retail market chapters provide a status review of
the analyzed retail markets, namely demand data, the supply market structure,
switching behaviour of end-customers as well as end-user prices and their
regulation. The wholesale market part provides an overview of wholesale market
characteristics and prices, market concentration, transmission tariffs and
network access regimes. The report also makes recommendations for potential
improvements.

The ECRB also
published a report on the transparency of gas transmission system operators in
those Energy Community Contracting Parties with an operational gas market –
Bosnia and Herzegovina, former Yugoslav Republic of Macedonia, Moldova, Serbia
and Ukraine. The status report assesses compliance against the transparency
requirements of the Third Energy Package as at March 2016. The report is a
deliverable under ACER’s Gas Regional Initiative South South East (GRI SSE)
2015-2018 work programme and the data therein will be published on ENTSOG’s transparency
platform
.Regulators certify TAP A.G. as an independent transmission operator, 18th April 2016

AER Notice 2016 Posted on Thu, April 21, 2016 23:10:43

The three National Regulatory Authorities of Albania (ERE), Greece (RAE) and Italy (AEEGSI) have successfully concluded the certification of TAP AG as an independent transmission operator for TAP, the pipeline that will bring Azeri gas to Italy, through Greece and Albania.
The decision of the three Authorities is the result of the excellent partnership undertaken since the beginning of the exemption procedure. This model is an example of best practice in Europe and the certification of TAP AG represents a third additional step (following the approval of the Tariff Code and the Compliance Programme) towards the realization of an infrastructure that will increase competition and diversification of gas sources as well as security of energy supply in the European natural gas market.

Following the Europian Commission decision on TAP AG’ exemption of 16 May 2013, the Authorities with three separate acts (AEEGSI Deliberation 249/2013/R/GAS of the 6th of June 2013, RAE Decision n.269/2013 of the 12th of June 2013, ERE Decision n. 64/13 of the 13th of June 2013) adopted the Final Joint Opinion(FJO) on TAP AG’s request for exemption from third party access, regulated tariffs and ownership unbundling for 25 years, pursuant to article 36 of Directive 2009/73/EC (“Gas Directive”), subject to a number of conditions listed in Part 4 of the FJO. In particular, according to the provisions of Section 4.5.2 of the FJO TAP AG was granted an exemption from the provisions on ownership unbundling as set out in Article 9.1 of the Gas Directive, for a period of 25 years, subject to a set of conditions.

Among other conditions, an obligation was imposed on TAP AG to apply for certification on the basis of the independent transmission operator model in accordance with Article 10 or 11 of the Gas Directive, as the case may be, so as to ensure that the pipeline technical and commercial operations are carried out independently from TAP AG’s shareholders and to be fully certified as an independent transmission system operator before start of construction of the pipeline, which is at the latest scheduled to start on the 16th of May of 2016 [1].
To this end on 1 July 2015, the Authorities received an application by TAP AG for certification on the basis of Section 4.5.2 of the FJO. The application has been submitted by TAP AG on the basis of the provisions of an independent transmission operator model set out in Chapter IV of the Gas Directive with the exclusion of Article 22 of the Gas Directive.

Following the European Commission Opinion of 28.1.2016 and the Energy Community Secretariat Opinion of 3.2.2016 on the Authorities joint preliminary assessment on the certification of TAP AG according to the provisions of the FJO and the Gas Directive, the Authorities with three separate acts (AEEGSI Deliberation 172/2016/R/gas of the 7th of April 2016, RAE Decision n. 45/2016 of the 31st of March 2016, ERE Decision no. 36 of the 31st of March 2016) adopted the Energy Regulators’ Final Decision on the certification of TAP AG.

In essence, the Final Certification Decision and the conditions and obligations included therein for TAP AG, along with the strict regulatory regime applicable to TAP AG pursuant to the FJO, provide the necessary safeguards to ensure that TAP AG operates as an independent transmission operator.
[1] According to the Authorities’ Joint Opinion on TAP AG’s request for a prolongation of the validity period of the FJO, adopted by the Authorities in April 2015.TAP AG – First TSO certified under Third Energy Package, 13 Apr 2016

AER Notice 2016 Posted on Wed, April 13, 2016 18:55:26

Today Albania’s national regulatory authority, ERE, published its final
decision on the certification of TAP AG, a transmission system operator under
the Third Energy Package, adopted on 31 March 2016. In line with the
distribution of competences between national regulatory authorities and the
Secretariat, ERE took account of the Secretariat’s Opinion adopted on 3
February 2016. ERE’s national decision is accompanied by the Final Joint
Decision on the certification of TAP issued jointly by the Albanian, Greek and
Italian regulatory authority.

The Secretariat welcomes the finalisation of the certification procedure
of TAP AG, which was a precondition for the pipeline’s construction scheduled
for May 2016. Leading to the first certification of a TSO under the Third
Energy Package in the Energy Community, this procedure confirms the excellent
cooperation between the Secretariat and ERE.

ERE’s Decision creates a high level of transparency while respecting TAP
AG’s specific governance features during the period of construction of the
pipeline. Before the start of commercial operations (envisaged for 2020), TAP
AG will provide evidence that it continues to comply with the bulk of the
so-called ITO rules of the Third Energy Package. By that date, ERE will provide
the Secretariat again with all relevant information and request its opinion on
compliance.TAP Awards Onshore Construction Contracts for Albanian and Greek Pipeline Sections, MEDIA RELEASE 04.03.2016

AER Notice 2016 Posted on Fri, March 04, 2016 14:03:15


Baar, Switzerland. The Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) has awarded the contracts for the engineering, procurement and construction (EPC) of approximately 760km of cross-country onshore pipeline – 48 inches (1.2m) in diameter – in Greece and Albania. TAP’s construction is split into five lots (or sections) – three lots in Greece and two lots in Albania.

  • The joint venture comprised of Bonatti S.p.A (Italy) and J&P AVAX S.A (Greece) has been awarded the EPC contract for two lots in northern Greece. The sections cover approximately 360km of pipeline, stretching between Kavala and Ieropigi (Albanian border).
  • SPIECAPAG (France) has been awarded the EPC contract for a 185km lot in Greece, between Kipoi and Kavala, as well as two lots in Albania (215km in total), stretching from Bilisht to Topoje. SPIECAPAG will also carry out the pipeline river crossing at the Greek-Turkish border, where TAP will be connecting to the Trans Anatolian Pipeline (TANAP).

Selected mobilisation of the EPC contractors will begin immediately and continue in the second quarter of 2016, in line with the project’s schedule to begin construction activities mid-2016. TAP’s EPC contractors will be responsible for further securing additional subcontractors to implement specific parts of the contract assignment.

Ian Bradshaw, Managing Director at TAP, said: “The contracts for the construction of our pipeline’s onshore section are the largest that TAP will award. I want to congratulate Bonatti S.p.A, J&P AVAX S.A and SPIECAPAG for submitting bids that are not only technically robust and competitive but also in line with the highest standards and industry best practice.”

Bonatti is an integral solution provider in oil & gas field activities with 70 years of experience facing challenging projects under the most critical environmental and logistical conditions in remote locations, combining advanced methods and technologies. Bonatti ranks among the largest pipeline international contractors, with a strong record of thousand km of pipes laid around the world.

J&P-AVAX Group is one of the largest construction groups in Greece, having also extensive activities abroad. Listed in the main market of the Athens Exchange since 1994, J&P Avax has extensive experience in oil and natural gas pipeline construction as well as LNG stations and thermal power plants.

SPIECAPAG has a history of unmatched success extending over almost a century. Throughout these years the company has safely delivered the most challenging pipelines in the world with over 50,000 kilometres of pipeline and has become a major international pipeline and facilities contractor. Today, SPIECAPAG is a fully owned subsidiary of ENTREPOSE Group, a company of the VINCI French Group.

In 2015, TAP has awarded several contracts: construction and rehabilitation of access roads and bridges in Albania (April 2015), large diameter ball valves and actuators (July 2015), turbo compressors (September 2015), fittings, isolating joints and scraper traps (October 2015),270km onshore line pipe and bends (October 2015), 495km of onshore line pipes (November 2015) as well as Italy onshore pipeline construction and pipeline receiving terminal (December 2015).

For further information on TAP’s procurement process, please go to: www.tap-ag.com/project-opportunities/for-companies« PreviousNext »