“Builiding Construction & Green Energy” përzgjedhet për dhënien me koncesion të impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier, 05.05.2016

“Builiding Construction & Green Energy” përzgjedhet për dhënien me koncesion të impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier, 05.05.2016 V E N D I M PËR MIRATIMIN E BONUSIT, NË PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE, QË I JEPET SHOQËRISË, PËR DHËNIEN ME KONCESION PËR NDËRTIMIN E ADMINISTRIMIN E IMPIANTIT TË TRAJTIMIT TË MBETJEVE URBANE TË QARKUT FIER DHE PRODHIMIN E […]