Albania: Determination of public authority representing the state as the owner of shares of electricity sector, Area, 30.04.2016

V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E AUTORITETIT PUBLIK QË PËRFAQËSON SHTETIN SI PRONAR TË AKSIONEVE TË SHOQËRIVE TË SEKTORIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 48, pika 2, e 53, pika 3, të ligjit nr.43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, dhe të nenit 4, të ligjit nr.7926, datë 20.4.1995, “Për transformimin […]