Assembly of the Republic of Albania on the proposal of the Council of
Ministers decided on the date 28.05.2015, Law no. 55/2015 “On strategic
investments in the Republic of Albania”. This law comes into force after three
months its publication in the Official Journal.

In the so-called General provisions, Article 1 states that the purpose
of the law aims at promoting and attracting strategic investments, domestic and
foreign, in the sectors of economy, identified by this law as strategic
sectors, through the establishment of special favourable administrative procedures,
support for accelerating and mitigating services to investors.

Article 2 states that the object of the law is the establishes
procedures and rules that apply state bodies for reviewing, approving and
supporting strategic investment, both domestic and foreign, that are realized
in the Republic of Albania, as well as services to investors.

The above Law no. 55/2015 can be find in the here link
(in Albanian Language) and for more about the Albanian regulatory framework click here.

— For
the above notice in Albania language please scroll down —

Shqipëria Miraton Ligjin e Ri për
Investimet Strategjike, ACERC Note 28 July 2015

Kuvendi i Republikës
së Shqipërisë me propozimin e Këshillit të Ministrave vendosi në datën
28.5.2015, Ligjin nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e
Shqipërisë”. Ky ligj hyn në fuqi 3 muaj pas botimit në Fletoren Zyrtare.

Kreu I i
ashtuquajtur Dispozita të Përgjithshme ne Nenin 1 thuhet qe “Ky ligj synon
nxitjen dhe tërheqjen e investimeve strategjike, vendase dhe të huaja, në
sektorët e ekonomisë, të identifikuar prej këtij ligji si sektorë strategjikë,
nëpërmjet vendosjes së procedurave të posaçme administrative favorizuese,
lehtësuese apo përshpejtuese të mbështetjes e të shërbimeve ndaj investitorëve”.

Neni 2 mbi objektin
e ligjit thekson se “Ky ligj përcakton procedurat dhe rregullat që zbatojnë
organet shtetërore për shqyrtimin, miratimin dhe mbështetjen e investimeve
strategjike, vendase dhe të huaja, që realizohen në Republikën e Shqipërisë, si
dhe shërbimet ndaj investitorit”.

Për sa me sipër gjeni
ketu ligjin
ne gjuhen shqipe dhe për me shume rreth kuadrit rregullatorë shqiptare kliko këtu.