The approval of the passing of Mr. Ramadani (ERE), nearby the private company “Ashta Energy”

29/08 – Miratimit paraprak i kalimit te z. Sokol Ramadani, pranë kompanisë “Energji Ashta”, by KM, 28 August 2013 V E N D I M PËR DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR LEJIMIN E PUNËSIMIT, PAS LIRIMIT NGA DETYARA, TË NJË ANËTARI TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit […]